Plechtige ondertekening raamakkoord met de UA

Raamakkoord Provincie - UA
Raamakkoord Provincie - UA

Recent tekenden mijn collega Koen Helsen, rector Alain Verschoren en ikzelf het ‘Raamakkoord over de relaties en de samenwerking tussen de provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen’. Het raamakkoord formaliseert de jarenlange relaties tussen de provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen en biedt een structureel kader op vier vlakken, namelijk: onderzoek, onderwijs, dienstverlening en tenslotte materiële en logistieke samenwerking.

Rector Alain Verschoren : “Met het raamakkoord toont de provincie nogmaals aan dat ze de Universiteit Antwerpen als een preferentiële partner beschouwt” . Gedeputeerde Inga Verhaert : “Logisch, als je topkwaliteit onderwijs en onderzoek naast de deur hebt. We staan nu trouwens samen aan de start van een groot interreg project over leercompetenties en leerstijlen. Nog steeds struikelen er te veel leerlingen in de loop van hun studies en stromen dan uit zonder diploma. Met dit project zoeken we samen naar de best mogelijke begeleiding van studenten zodat ze succesvol afstuderen.”

Voor haar onderzoeksnoden kijkt de provincie Antwerpen in eerste instantie naar de UA. Een jaarlijks geoormerkt krediet van 200 000 Euro vangt de meest prangende onderzoeksnoden op. Op het vlak van onderwijs, beschrijft het raamakkoord hoe de provincie onderwijsinitiatieven en opleidingen waarvan zij het economische, culturele, sociale of maatschappelijke belang ziet, kan ondersteunen. Het luik dienstverlening vat de relaties op het gebied van kortlopend beleidsrelevant onderzoek. Het moet het voor de provincie mogelijk maken om relatief dringende vragen aan UA onderzoeksteams voor te leggen. Het hoofdstuk over materiële en logistieke samenwerking, ten slotte, beschrijft hoe de provincie en de UA gebruik kunnen maken van elkaars infrastructuur en hoe andere praktische vormen van samenwerking tot stand kunnen komen.

“Het is een evidentie dat onze provincie regelmatig overleg pleegt met de Universiteit Antwerpen. Voor specifieke onderzoeken zijn zij de aangewezen partner. Ook voor economische studies levert deze samenwerking een win-win situatie op voor universiteit én provincie. Zo loopt er momenteel een bijzonder interessant project met het ITMMA en het provinciaal Havencentrum Lillo over mondiale logistiek”, aldus gedeputeerde Koen Helsen.