Provincies bepleiten hun zaak in Vlaams parlement

Vanmorgen hebben de provincies hun visie over de interne staatshervorming toegelicht in de Commissie Binnenlands Bestuur in het Vlaams parlement.  Samen met mijn Limburgse collega gedeputeerde Frank Smeets  heb ik er het provinciaal onderwijs voorgesteld. En proberen duidelijk te maken wat het zogenaamde Groenboek zou betekenen voor Vlaanderen en het onderwijs van de provincie. Ook, en zeker,  op financieel vlak.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Kathleen Deckx stuurde na afloop onderstaand persbericht de wereld in. Haar boodschap is duidelijk: “Niet akkoord met de overheveling van het provinciaal onderwijs”

Persbericht: Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Deckx (sp.a)  is bezorgd over de plannen van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois om de  bevoegdheid om onderwijs in te richten  bij de provincies weg te nemen. “Het Provinciaal onderwijs speelt zeer goed in op socio-economische en subregionale behoeften. Deze sterkte moet absoluut behouden blijven”, aldus Kathleen Deckx.

Minister Bourgeois presenteerde in juli aan de Vlaamse regering het Groenboek ‘Interne staatshervorming’. Die heeft tot doel de verrommeling tussen de verschillende bestuursniveaus aan te pakken: er zijn te veel bestuursniveaus die zich allemaal met een deel van elk beleidsdomein bezighouden. De bestuurlijke organisatie in Vlaanderen kan efficiënter en eenvoudiger. Provincies zouden alleen bevoegd blijven voor grondgebonden aangelegenheden. “Dat er nagedacht wordt over de organisatie van onze staatsstructuren is een goede zaak. Maar juist die onderwijsbevoegdheid van de provincies op de helling zetten, lijkt niet echt verstandig”, zegt Kathleen Deckx, Vlaams volksvertegenwoordiger.

 “Het provinciaal onderwijs is duidelijk complementair. Het biedt opleidingen, die antwoord geven op socio- economische en subregionale behoeften, met specifieke aandacht voor knelpuntberoepen. De kostprijs van de veelal relatief dure opleidingen, wordt voor ouders en leerlingen zo laag mogelijk gehouden”, aldus Deckx. “De leerlingen worden bovendien met zeer veel zorg omkaderd.

Ook op het gebied van flankerend onderwijsbeleid verrichten de provincies goed werk.”

 “Men moet dan ook voorzichtig zijn”, gaat Kathleen Deckx verder. “Ik betwijfel het ten zeerste of de specifieke rol van het provinciaal onderwijs zo maar door andere inrichtende machten kan worden overgenomen. Niet alleen zullen er minder financiële middelen ter beschikking zijn. De kans bestaat ook dat er na overname door een bepaald net, een concurrentiestrijd over het aanbieden van verschillende studierichtingen zal ontstaan tussen de verschillende netten. Dan riskeren we om verrommeling, in plaats van rationalisatie te bewerkstelligen ”, besluit Deckx.