Programma sp.a provincie Antwerpen

1. PROVINCIE ANTWERPEN DOET WAAR ZE GOED IN IS

We profileren de provincies als zelfbewuste, gebiedsgerichte besturen

De Vlaamse regering herschikte de bevoegdheden van de provincies. Ze worden als grondgebonden en gebiedsgerichte besturen in de markt gezet. Ook onderwijs blijft een kerntaak van de provincies. We omarmen de nieuwe rol van de provincie Antwerpen als streekmotor en versterken deze in de nieuwe legislatuur. Als legitiem verkozen bovenlokaal bestuur zijn de provincies de regisseurs en aanjagers van gebiedsgericht beleid. Dit doen we als loyale uitvoerders van Vlaams beleid, eventueel in samenwerking met intercommunales en steeds op verzoek van lokale besturen.

We ondersteunen lokale besturen proactief en op aanvraag

Bovenlokale gebiedsgerichte samenwerking komt er uit eigen initiatief of op vraag van onderuit. Uit eigen initiatief bouwen we op provinciale schaal expertise op rond nieuwe ontwikkelingen die op lokale besturen afkomen en bieden deze aan aan de gemeenten. Te denken valt aan ondersteuning op het gebied van spijbelen en schooluitval, maar ook aan minder voor de hand liggende thema’s als HR of ICT beleid. Anderzijds heeft de provincie alle troeven in handen om vragen van lokale besturen tot gebiedsgerichte samenwerking aan te pakken. We hebben de ideale schaal en flexibiliteit om steeds wisselende samenwerkingsverbanden te coördineren en slagen erin om tegengestelde visies rond mobiliteit of ruimtelijke ordening te verenigen in een globaal kader.

2. MEER DIPLOMA’S IN DE PROVINCIE ANTWERPEN

We voeren een kostenbewust schoolbeleid

Schoolkosten mogen geen financiële drempels zijn bij de keuze voor een bepaalde opleiding. Als eerste net voerde het provinciaal Onderwijs Antwerpen een maximumfactuur in voor al haar jaren en richtingen in het secundair onderwijs. We houden deze overeind en verdiepen het beleid rond kostenbeheersing op school.

We bieden lerenden alle kansen op alle levensmomenten

We bouwen de ‘all-in campus’ verder uit. We maken komaf met de labels ASO, TSO en BSO en gaan een stap verder dan het concept van de domeinschool. In de all-in campus wordt er naast het gewoon voltijds onderwijs rond eenzelfde domein zoals voeding ook deeltijds onderwijs en duaal leren aangeboden voor wie een onderwijskwalificatie niet onmiddellijk de eindbetrachting is. Maar ook via het volwassenenonderwijs (Tweedekansonderwijs) kunnen leerlingen –wanneer ze daar klaar voor zijn – doorstromen om een onderwijskwalificatie te behalen of om te specialiseren binnen een vakgebied. Doel is iedereen succesvol te laten uitstromen binnen het beroepsdomein van keuze. We stappen af van de enge focus op voltijds onderwijs als de enige ware weg naar een onderwijskwalificatie.

We laten onze leerlingen in de B-stroom niet los

In onze B-stroom ontvangen we kwetsbare leerlingen die we niet verloren laten gaan voor de maatschappij. De druk op de leerkracht in de B-stroom is niet meer vol te houden nu de klasgrootte stijgt maar ook het aantal verschillende leerproblemen van de leerlingen toeneemt. We investeren in deze leerlingen en zorgen voor een maximale klasgrootte vergelijkbaar met het bijzonder onderwijs. We herbekijken de omkadering en maken van co-teaching de norm. Co-teaching maakt immers differentiëring naar niveau en problematiek mogelijk.

We verlaten het spoor van zittenblijven in de eerste graad van de B-stroom 

Zitten blijven in de B-stroom zoals die vandaag bestaat heeft geen zin en is bijna een garantie op een latere mislukte schoolcarrière. Wetende dat in de B-stroom iedereen ‘op leeftijd’ mag inschuiven in de tweede graad op 15 jaar, reiken we geen C-attesten meer uit in de eerste graad. We zetten volop in op remediëring voor wie het nodig heeft en garanderen zo succeservaringen aan het begin van de schoolcarrière.

We kiezen voor investeringen in onderwijsinfrastructuur 

Voor sp.a is niet enkel de kwaliteit van het geboden onderwijs van belang, maar ook de kwaliteit van de omgeving waarin het gegeven wordt. We investeren in state-of-the-art onderwijsinfrastructuur die niet alleen duurzaam en kwaliteitsvol is maar mensen ook motiveert en inspireert.

We investeren in een provinciaal spijbel- en loopbaanteam

Te veel jongeren verlaten het onderwijs vroegtijdig of zonder enige vorm van kwalificatie en missen zo een goede start. De maatschappelijke kostprijs is onaanvaardbaar. We stellen een aantal mensen ter beschikking die binnen het team flankerend onderwijsbeleid een slagkrachtige taskforce vormen om jongeren die dreigen uit te vallen op een aanklampende manier begeleiden naar de juiste opleidingstrajecten of die een warme overdracht naar de arbeidsmarkt faciliteren.

We verdiepen het flankerend beleid rond talentontwikkeling

Te veel schoolcarrières mislukken door een verkeerde studiekeuze en een te enge focus op algemeen vormend onderwijs als sleutel tot succes op de arbeidsmarkt. Jongeren moeten ongedwongen hun talenten leren ontdekken en als dat technische talenten blijken te zijn onverkort voor technische richtingen durven kiezen. We zien de provincie Antwerpen als promotor van onderwijs die jongeren opleidt voor de jobs van de toekomst waar de regionale arbeidsmarkt nood aan heeft.

3. KANSEN VOOR ALLEN OP DE ARBEIDSMARKT

We voeren een sterk arbeidsmarktflankerend beleid

VDAB is de regisseur van het arbeidsmarktbeleid en de provincies zorgen voor de randvoorwaarden voor een geslaagde arbeidsmarkt. Dit gaat o.a. over het ontsluiten van bedrijventerreinen, het aanleggen van woon-werk fietsverbindingen, het stimuleren van jongeren om hun talenten te ontwikkelen of voor toekomstgerichte opleidingen te kiezen. De provincie is ideaal geplaatst om de jobs van morgen te identificeren en het opleidingsaanbod hierop af te stemmen. Een vlotte doorstroming naar de arbeidsmarkt staat centraal. We bouwen regionale partnerschappen uit tussen onderwijs en arbeidsmarkt met het oog op het creëren van zoveel mogelijk stageplekken.

We sensibiliseren het bedrijfsleven om competenties breed te erkennen

We beschouwen het verwerven van een beroepskwalificatie in het deeltijds onderwijs als een volwaardige en voor de arbeidsmarkt waardevolle kwalificatie die toeleidt naar werk. We willen dat (deel)competenties van mensen gemakkelijk erkend kunnen worden en sensibiliseren het bedrijfsleven hiervoor.

We geven mensen kansen op de arbeidsmarkt in alle levensfasen

We bieden mensen in alle fasen van hun leven kansen om hun competenties aan te scherpen via het volwassenenonderwijs. We bouwen het provinciale Tweedekansonderwijs verder uit en richten nog meer richtingen in die een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt garanderen, zoals vandaag reeds het geval is met opleidingen zoals maritiem bediende.

We zien de provincie als actor in arbeidsparticipatie

sp.a wil het sociaal-economisch beleid van de provincie actief en transversaal aanpakken. Zo nemen we de rol van streekmotor op. De provincie zet haar patrimonium en domeinen zelf mee in als actor van arbeidsparticipatie. Partners die subsidies krijgen en ervaren zijn in het werken met doelgroepen, betrekken we hier actief bij. Voorbeelden zijn het betrekken van maatwerkbedrijven bij het algemeen onderhoud van bedrijventerreinen of groendomeinen. Doel is steeds jongeren en zij-instromers kansen geven op een stageplek of job. We geven zelf het goede voorbeeld als provincie.

4. KIEZEN VOOR EEN GEZOND MILIEU

We investeren in een gezonde leefomgeving

Antwerpen is een groene provincie, maar de versnippering en de historische verkaveling van het buitengebied stellen de provincie voor een aantal uitdagingen. Investeren in een gezond milieu en in een gezonde leefomgeving heeft een onmiddellijke impact voor de mensen die er wonen, verblijven en werken. De inwoners van onze provincie hebben nood aan gezonde lucht, aan een gezonde omgeving, aan ademruimte.

We investeren in meer biodiversiteit en in robuuste natuur

De verscheidenheid aan plant- en diersoorten in onze provincie is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving. Het landschap in onze provincie is, net zoals in de rest van Vlaanderen, erg versnipperd. Extra ruimte voor robuuste natuur is noodzakelijk

Meer groen in de buurt

We investeren in meer groen, in de stad en op het platteland. Een stedelijke omgeving heeft nood aan voldoende groene ruimte: parken, provinciale domeinen, meer groen in de straten en de wijken. In het buitengebied kiezen we voor beleefbaar en toegankelijk groen, openbare bossen en natuurgebieden.

Ruimte voor meer bos

Bossen hebben een grote natuurwaarde. Gezonde bossen zorgen voor extra biodiversiteit, voor de noodzakelijke ruimte voor planten en dieren. De provincie dient meer bos te realiseren op haar grondgebied. Zowel het uitbreiden van bestaande bossen als het aanplanten van nieuwe bossen is noodzakelijk.

Samenwerken kleurt de provincie groen

De Regionale Landschappen en de Bosgroepen zijn de uitgelezen partners van de provincie om die duurzame natuur en die ruimte voor bos mee te creëren en te beheren. Ook moet de provincie de hechte samenwerking met onafhankelijke partners zoals Natuurpunt versterken.

Gezonde natuur = gezonde inwoners

Een groene leefomgeving heeft een belangrijke impact op de gezondheid. Wandelen of ontspannen in de natuur heeft een positieve invloed op het welbevinden van mensen. Meer toegankelijke natuur betekent gezondere mensen.

Water verdient alle ruimte

De provincie Antwerpen is bevoegd voor ruim 2.400 km onbevaarbare waterlopen. Gezonde en goed onderhouden waterlopen en een goede waterkwaliteit zijn een belangrijke ecologische schakel. Meer ruimte voor water betekent meer ruimte voor natuur en milieu. Ook dringen we zo het overstromingsgevaar drastisch terug.

5. KIEZEN VOOR EEN GEZOND KLIMAAT

We voeren een ambitieus klimaatbeleid

‘The next big thing will be a lot of small things’. Een klimaatbeleid voeren gebeurt op verschillende terreinen tegelijk. Met vele kleine en grote projecten: de omschakeling naar een elektrisch wagenpark bij overheden, bedrijven en particulieren, PV-panelen op zo veel mogelijk gebouwen, relighting projecten, inzetten op een volwaardig fietsbeleid, doorgedreven isolatie van gebouwen en woningen, …

We kiezen voor een klimaatneutrale provincie

De provincie Antwerpen geeft het goede voorbeeld en is zelf als organisatie klimaatneutraal tegen 2020. Daarnaast ondersteunt ze de gemeenten om eveneens als organisatie klimaatneutraal te zijn.

We dringen de CO2-uitstoot drastisch terug

Het burgemeesterconvenant of de ‘Convenant of Mayors’ is een initiatief dat lokale besturen engageert om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen. De campagne focust op een verlaging van de CO2-uitstoot op het hele grondgebied van een gemeente. Ondertekenaars ondernemen acties om tegen 2020 20 % of tegen 2030 40 % minder broeikasgassen uit te stoten en de klimaatverandering tegen te gaan. De provincie Antwerpen engageert zich om de gemeenten hierin maximaal te ondersteunen.

We kiezen voor een provincie die maximaal inzet op wind- en zonne-energie

De provincie Antwerpen kan zelf met haar vergunningenbeleid wind- en zonne-energie actief ondersteunen. De provincie ontwikkelt zelf innovatieve projecten om wind- en zonne-energie te realiseren en fossiele brandstoffen versneld af te bouwen. De scoop is heel breed: zonnepanelen op het eigen patrimonium, op daken van appartementsgebouwen, op daken van bedrijven en magazijnen, op waterpartijen, …

Investeren in diepe geothermie

De provincie Antwerpen is nu reeds een partner in het ambitieuze project van diepe geothermie in de Kempen waar duurzame warmte en elektriciteit wordt opgewekt d.m.v. aardwarmte.

Slimme warmtenetten zorgen voor duurzame energie

Warmtenetten gebruiken restwarmte van bijvoorbeeld een industriële site voor de centrale verwarming en sanitair warm water in woningen of bedrijven. Energie die anders verloren gaat, wordt zo duurzaam hergebruikt. De provincie Antwerpen kan de realisatie van warmtenetten maximaal faciliteren.

We verkleinen de ecologische voetafdruk

Mobiliteit, voeding en energie bepalen onze ecologische voetafdruk. We kunnen onze voetafdruk verkleinen door op die drie terreinen concrete maatregelen te nemen en de lokale besturen hierbij te ondersteunen.

Duurzame en circulaire economie als uitgangspunt

Antwerpen is een welvarende provincie met een bloeiende economie. Willen we deze koppositie behouden, dan is een transitie naar een kringloopeconomie – waarin eindige grondstofvoorraden tot een minimum worden beperkt en afvalstoffen worden hergebruikt – noodzakelijk.

 

6. KIEZEN OM SAMEN DUURZAME PRODUCTEN AAN TE KOPEN

We zetten de huidige groepsaankopen verder

De resultaten van de provinciale groepsaankopen zijn ronduit indrukwekkend. Meer dan 100.000 Antwerpse gezinnen, één op zeven, kopen jaarlijks samen groene energie. Met de installatie van meer dan 10.000 zonnepaneleninstallaties doet de provincie een
aanzienlijke bijdrage in het totaal aantal zonnepanelen op haar grondgebied. We zorgen ervoor dat provincie Antwerpen succesvolle groepsaankopen blijft organiseren die onze samenleving duurzamer maken. De bestaande groepsaankopen groene energie en zonnepanelen worden verdergezet.

We ontwikkelen nieuwe duurzame groepsaankopen

We zetten minstens twee nieuwe groepsaankopen in de markt. Het gaat hierbij steeds om  producten of diensten die de samenleving duurzamer maken, waarbij het soms als individu moeilijk achterhalen is of het om kwalitatieve producten of diensten gaat, en waarvoor lokale besturen niet de juiste schaal hebben om zelf acties op te zetten. Te denken valt aan een groepsaankoop batterijen en een groepsinitiatief asbestverwijdering. Sp.a ziet de duurzame groepsaankopen als een zeer tastbare vertaling van de kerntaak van de provincie: het ondersteunen van zowel lokale besturen als burgers, het aanwenden van haar schaal in het voordeel van haar burgers en het verduurzamen van haar grondgebied.

7. KIEZEN VOOR EEN GEZOND LANDSCHAP

Beleefbare stedelijke en landschappelijke ruimte

Investeren in een duurzame, leefbare en béleefbare landschappelijke ruimte is noodzakelijk. We kiezen voor levendige steden en een gezond buitengebied op maat van de mensen die er wonen, werken en zich ontspannen. Aandacht voor het versterken van de kernen en voor het vrijwaren van de open ruimte staan voorop.

We hebben aandacht voor de blauw-groene linten doorheen het landschap

Water zorgt voor blauw-groene en ecologische corridors doorheen het landschap. Ook in de steden willen we meer ruimte creëren voor water en groen. Dat remt het effect van de stedelijke hitte-eilanden en zorgt voor een gezondere leefomgeving.

Voorrang voor duurzame landbouw

We kiezen voor een duurzame landbouw. Negatieve effecten voor het milieu worden maximaal beperkt. We versterken de band tussen producent en consument en stimuleren lokale voedselstrategieën en een korte ketenbeleid.

Een duurzame/slimme mobiliteit in een gezond landschap

Wat het mobiliteitsbeleid betreft kiest sp.a resoluut voor het STOP-principe in onze provincie: we geven prioriteit aan Stappen en Trappen (fiets), vervolgens aan het Openbaar vervoer en dan pas aan de Personenwagen.

De provinciale fietsostrades 2.0

We maken van Antwerpen een échte fietsprovincie. De provinciale fietsostrades zijn een groot succes. We werken de missing links weg en breiden het netwerk verder uit. Zo stimuleren we ook het woon-werkverkeer of woon- schoolverkeer met de fiets.

8. KIEZEN VOOR STERKE STEDEN EN EEN LEVENDIG PLATTELAND

Steden waar mensen ideeën, materiaal en diensten delen 

Wij dromen van steden waarin buren niet alleen gedachten, maar ook materiaal en diensten uitwisselen. Wij gaan voor levendige steden waar burgers steun krijgen bij het organiseren van gezellige momenten, waar ze vorm kunnen geven aan plekken in de buurt en waarbij ze creatieve ideeën kunnen delen en uitvoeren.

Steden met groen in de hoogte en breedte

Wij mikken op steden waarin de straten kleurig zijn, waar groen aanwezig is in de breedte en in de hoogte, waar groen voor verkoeling zorgt in de zomer. We kiezen voor steden met extra ruimte voor stadslandbouw.

Steden als plekken voor economische innovatie

Wij zien plaats voor pop-ups en ruimte voor starters en wij willen ook investeren in blijvers. Wij zien de stad als een trekpleister, niet alleen voor toeristen ver weg, maar ook voor inwoners en omwonenden zelf. De steden als laboratorium voor nieuwe concepten.

Platteland om zalig te (be)leven

Wij dromen van een platteland waar beleven centraal staat in een goed uitgebouwde dorpskern, waar mensen lokaal kunnen kopen bij de landbouwer, de bakker, de slager…

Korteketenwinkelen als standaard

Wij wensen een platteland waar buren deel worden van economische activiteiten, waar ze zelf groenten en fruit gaan plukken … of waar ze zelf in hun tuin aan de slag gaan. Wij zien het platteland ook als rustpunt, waar mensen tot rust kunnen komen, waar ze lokaal kunnen genieten, waar ze langsheen trage wegen kunnen kuieren en waar mensen de fiets nemen als eerste vervoermiddel.

9. ONROEREND ERFGOED KOESTEREN

Wij hebben aandacht voor de erfgoedwaarde van landschappen

Elk landschap geeft het verhaal weer van de relatie tussen de mens en zijn omgeving. Die relatie bepaalde de verschillende historische, ecologische en andere eigenheden in een landschap vandaag, zowel materieel als immaterieel. Aandacht hebben voor die eigenheden vraagt een geïntegreerde aanpak van verschillende elementen in het beleid: landschap, erfgoed, toerisme …

Wij willen de bewaarplekken van erfgoed ten volle ondersteunen

Depots voor onroerend erfgoed zijn bijzonder omwille van hun conserverende waarde. Maar ook investeren in hulpmiddelen om hun werking verder uit te bouwen zal zorgen voor een duurzame toekomst van ons erfgoed.

Wij dromen van uitwisseling rond erfgoed

Erfgoed belangt ons allen aan. Erfgoed heeft dan ook baat dat alle kennis erover gedeeld wordt tussen lokale ambtenaren, vrijwilligersorganisaties, maar ook met burgers. Zo kunnen alle spelers samen zoeken naar bestemmingen van erfgoed om het te behouden en te beheren. Wij willen ook dat onze kinderen kennis blijven maken met onze geschiedenis. Onderwijs en erfgoed moeten samen ontdekkingen mogelijk maken voor kinderen. De vragen, betekenissen en nieuwsgierigheid van kinderen als leidraad bij de ontdekking van de wereld waar ze in leven.

10. WERK MAKEN VAN EEN BELEVINGSVOL EN SOCIAAL TOERISMEBELEID

We communiceren breed en doelgroepgericht

De communicatie van het toerismebeleid moet vooruitstrevend en toonaangevend worden. Daarom diversifiëren en verbreden we onze boodschappen en werken we de huidige te enge focus, enkel op het middenklasse publiek weg.

We presenteren het toerismebeleid vanuit de beleving van de toerist

Het ontwikkelde ‘bestemmingstoerisme’ is succesvol in het aantrekken van toeristen naar de omschreven bestemmingen zoals de Kempen of Scheldeland maar houdt vandaag teveel vast aan de grenzen ervan. Voortaan presenteren we het toerismebeleid vanuit de beleving van de toerist eerder dan enkel de vanuit de bestemming. Toeristen volgen de beleidsmatig omschreven grenzen van een bestemming niet maar wens:en pakweg in de voormiddag te gaan wandelen op de Kalmthoutse Heide om in de namiddag te gaan shoppen op de Meir in Antwerpen. We willen de toeristische regio’s meer met elkaar verbinden. Ook letterlijk, bijvoorbeeld met goed gekozen fietsostraderoutes.

We laten iedereen participeren aan toerisme

sp.a wil dat de provincie Antwerpen in de volgende legislatuur inzet op sociaal toerisme. Vakantie is namelijk een internationaal erkend recht voor iedereen. We willen een sociaal toerismebeleid dat drempels weg werkt voor wie het financieel moeilijk heeft maar ook voor wie met een beperking kampt.

We zetten verder in op dagtoerisme

Vandaag zien we reeds dat 40 % van alle daguitstappen in de provincies (afgezien van de kuststeden) in onze provincie gebeuren. Het is hoog tijd dat we alle aanbieders van toerisme, ook bijvoorbeeld de sector van de dagattracties, rond de tafel zetten om tot een overkoepelende visie te komen.

We ontwikkelen innovatieve vormen van toerisme met internationale ambitie

Samen met de sector ontwikkelen we initiatieven die tot de verbeelding van de toerist spreken. Innovatieve vormen van toerisme, zoals bijvoorbeeld het ‘pitkamperen’ of het overnachten in het Arboretum slaan aan. Via de samenwerking met Kempens Landschap kan de provincie Antwerpen prachtige venues creëren waar verrassend en buitengewoon toerisme mogelijk is binnen de contouren van het erfgoedbeleid. Zo wordt de provincie Antwerpen tevens een internationale toeristische trekpleister.

#wijzorgenervoor