Meer diploma’s in de provincie Antwerpen? Wij zorgen ervoor!

We voeren een kostenbewust schoolbeleid
Schoolkosten mogen geen financiële drempels zijn bij de keuze voor een bepaalde opleiding. Als eerste net voerde het provinciaal Onderwijs Antwerpen een maximumfactuur in voor al haar jaren en richtingen in het secundair onderwijs. We houden deze overeind en verdiepen het beleid rond kostenbeheersing op school.
We bieden lerenden alle kansen op alle levensmomenten
We bouwen de ‘all-in campus’ verder uit. We maken komaf met de labels ASO, TSO en BSO en gaan een stap verder dan het concept van de domeinschool. In de all-in campus wordt er naast het gewoon voltijds onderwijs rond eenzelfde domein zoals voeding ook deeltijds onderwijs en duaal leren aangeboden voor wie een onderwijskwalificatie niet onmiddellijk de eindbetrachting is. Maar ook via het volwassenenonderwijs (Tweedekansonderwijs) kunnen leerlingen –wanneer ze daar klaar voor zijn – doorstromen om een onderwijskwalificatie te behalen of om te specialiseren binnen een vakgebied. Doel is iedereen succesvol te laten uitstromen binnen het beroepsdomein van keuze. We stappen af van de enge focus op voltijds onderwijs als de enige ware weg naar een onderwijskwalificatie.
We laten onze leerlingen in de B-stroom niet los
In onze B-stroom ontvangen we kwetsbare leerlingen die we niet verloren laten gaan voor de maatschappij. De druk op de leerkracht in de B-stroom is niet meer vol te houden nu de klasgrootte stijgt maar ook het aantal verschillende leerproblemen van de leerlingen toeneemt. We investeren in deze leerlingen en zorgen voor een maximale klasgrootte vergelijkbaar met het bijzonder onderwijs. We herbekijken de omkadering en maken van co-teaching de norm. Co-teaching maakt immers differentiëring naar niveau en problematiek mogelijk.
We verlaten het spoor van zittenblijven in de eerste graad van de B-stroom 
Zitten blijven in de B-stroom zoals die vandaag bestaat heeft geen zin en is bijna een garantie op een latere mislukte schoolcarrière. Wetende dat in de B-stroom iedereen ‘op leeftijd’ mag inschuiven in de tweede graad op 15 jaar, reiken we geen C-attesten meer uit in de eerste graad. We zetten volop in op remediëring voor wie het nodig heeft en garanderen zo succeservaringen aan het begin van de schoolcarrière.
We kiezen voor investeringen in onderwijsinfrastructuur 
Voor sp.a is niet enkel de kwaliteit van het geboden onderwijs van belang, maar ook de kwaliteit van de omgeving waarin het gegeven wordt. We investeren in state-of-the-art onderwijsinfrastructuur die niet alleen duurzaam en kwaliteitsvol is maar mensen ook motiveert en inspireert.
We investeren in een provinciaal spijbel- en loopbaanteam
Te veel jongeren verlaten het onderwijs vroegtijdig of zonder enige vorm van kwalificatie en missen zo een goede start. De maatschappelijke kostprijs is onaanvaardbaar. We stellen een aantal mensen ter beschikking die binnen het team flankerend onderwijsbeleid een slagkrachtige taskforce vormen om jongeren die dreigen uit te vallen op een aanklampende manier begeleiden naar de juiste opleidingstrajecten of die een warme overdracht naar de arbeidsmarkt faciliteren.
We verdiepen het flankerend beleid rond talentontwikkeling
Te veel schoolcarrières mislukken door een verkeerde studiekeuze en een te enge focus op algemeen vormend onderwijs als sleutel tot succes op de arbeidsmarkt. Jongeren moeten ongedwongen hun talenten leren ontdekken en als dat technische talenten blijken te zijn onverkort voor technische richtingen durven kiezen. We zien de provincie Antwerpen als promotor van onderwijs die jongeren opleidt voor de jobs van de toekomst waar de regionale arbeidsmarkt nood aan heeft.