Wacht met kinderen tot aan je pensioen of dicht de loonkloof!

Als vrouw pas aan kinderen beginnen wanneer je met pensioen bent? Dat lijkt veruit de beste optie als je evenveel wil verdienen als je mannelijke collega. Met het beeld van een zwangere zeventiger en een spot van de hand van de Mortierbrigade en CZAR organiseren we met de progressieve vrouwenbeweging zij-kant op 27 maart onze jaarlijkse Equal Pay Day, de campagne voor gelijk loon v/m. Vrouwen moeten door de loonkloof van 24% tot deze dag in 2020 werken om hetzelfde te verdienen als het bedrag waarmee mannen vorig jaar afsloten. Nieuw is dat de campagne dit jaar ook de inkomenskloof v/m bij zelfstandigen onder de loep neemt. Onderneemster, actrice en brillenontwerpster Eline De Munck is Equal Pay Day-ambassadrice.

Volgens nieuwe loonkloofberekeningen van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (op basis van de RSZ-gegevens, 2017) is de loonkloof v/m nog groter dan gedacht: vrouwen verdienen gemiddeld 24% minder dan mannen. In de privésector loopt het verschil in brutojaarlonen zelfs op tot 28%, in de publieke sector bedraagt de loonkloof v/m 18%.

Om een goede vergelijking te kunnen maken met de voorgaande jaren, werden de nieuwe berekeningen gemaakt vanaf 2014. Daaruit blijkt dat het patroon in de cijfers hetzelfde blijft. Als we amper 1 procentpunt opschuiven op drie jaar, dan moeten we nog zeker 72 jaar campagnevoeren.

Daarom organiseert de progressieve vrouwenbeweging zij-kant haar Equal Pay Day op 27 maart. Vrouwen moeten dit jaar immers 24%, ofwel bijna drie maanden, langer werken om te verdienen wat mannen het jaar voordien reeds verdienden.

Prijs van het moederschap
Een groot deel van de loonkloof v/m is terug te brengen tot de ongelijke verdeling van onbetaalde arbeid. Vooral de komst van kinderen zet vaak een rem op de carrière van vrouwen. Zo werkt maar liefst de helft van de vrouwen deeltijds (44%), tegenover slechts één op de tien mannen (11%). Deze deeltijdwerkende vrouwen doen dat hoofdzakelijk – en veel vaker dan mannen – om zorgtaken op te nemen.

Daarnaast blijven zeven op de tien werknemers met ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking of tijdskrediet vrouwen. Ook hier spelen dezelfde genderstereotypen mee als in de keuze voor deeltijds werk: vrouwen nemen deze verloven in de eerste plaats op om zorgredenen, mannen gebruiken ze om uit te bollen op het einde van hun carrière.

Bij zelfstandigen – die geen beroep kunnen doen op deze verlofsystemen – is de ongelijkheid nog groter. Terwijl het bruto jaarinkomen van de 18- tot 22-jarige onderneemsters beduidend hoger ligt dan dat van hun mannelijke collega’s (met een kloof in het nadeel van de mannen van maar liefst 73%), keert deze trend zich zodra er kinderen komen. Globaal spreken we van een inkomenskloof v/m van 31% bij de zelfstandigen in hoofdberoep, 11% bij de zelfstandigen in bijberoep en 49% bij de actieve gepensioneerden .

Campagne
Communicatiebureau Mortierbrigade en productiehuis CZAR leverden in opdracht van zij-kant opnieuw een spraakmakende spot, waarin ze duidelijk maken dat vrouwen hun kinderwens best bewaren tot na hun pensioenfeestje. De spot wordt gelanceerd op de Europese Equal Pay Day (27 februari), die een maand vroeger valt dan de Belgische Equal Pay Day (27 maart). Eline De Munck, onderneemster, actrice en oprichter van brillenmerk Odette Lunettes, is dit jaar de Equal Pay Day-ambassadrice.

Secretaressen en schoonmaaksters
zij-kant houdt voor de Equal Pay Day bewust rekening met de jaarlonen van voltijds en deeltijds werkenden samen. De nieuwe cijfers laten echter ook een nauwkeurige herberekening naar voltijdse equivalenten toe. Wat blijkt? Als alle vrouwen voltijds zouden werken, verdienen ze nog steeds 10% minder dan mannen (13% in de privésector en 6% in de publieke sector).

Naast een verschillende arbeidsduur is de loonkloof immers ook toe te schrijven aan hardnekkige genderstereotypen: vrouwen zijn oververtegenwoordigd in ondergewaardeerde en slecht betaalde sectoren zoals de zorg of de schoonmaak, mannen in technische en lucratieve ICT- of STEM-jobs. Bovendien is slechts één op de drie managers een vrouw.

Anders voltijds werken
zij-kant vraagt de beleidsmakers om de definitie van ‘voltijds werk’ te herbekijken. Het grote aandeel deeltijds werk bij vrouwen duidt immers op een structureel combinatieprobleem tussen werk- en zorgtaken. Een collectieve arbeidsduurvermindering voor alle sectoren en alle categorieën, met behoud van loon en bijkomende aanwervingen, garandeert een evenwichtige verdeling tussen werk en privéleven. Enkel als de maatregel voor iedereen geldt, hebben vrouwen evenveel kansen als mannen om een carrière uit te bouwen.

Bovendien biedt deze regeling een oplossing voor het grote aantal deeltijdse werkaanbiedingen: vandaag werkt 16% van de Belgen deeltijds omdat het gewenste werk enkel in deeltijdse jobs wordt aangeboden, en dit is voornamelijk het geval in sectoren met een hoge vrouwelijke tewerkstelling.

Samen uit, samen thuis
Daarnaast verkleinen een 100% vergoed zwangerschaps- én geboorteverlof, een verplichting en uitbreiding van dit geboorteverlof en een hervorming van het ouderschapsverlof naar Zweeds model – waar beide ouders worden gestimuleerd om evenveel zorgtijd op te nemen – de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt weg. Tot slot is een correcte toepassing van de loonkloofwet van 22 april 2012 essentieel in de strijd naar loongelijkheid.

www.facebook.com/equalpaydaybelgium
twitter.com/equalpaydayBE

#equalpayday
#EPD2020